კონტაქტი

 

აითი-ნოლიჯი

ჭავჭავაძის გამზირი 17ა, 

0179 თბილისი, საქართველო

 

info@it-knowledge.ge

 

+995 (32) 222-05-85 

+995 (32) 291-29-89